services

Poznámky k prípadu detí Boorových

 Montage

Reprezentovala som Eleonoru Studencovu, babičku (z matkinej strany)Martina a Samuela Boorovych v odvolacom konaní v prípade starostlivostí detí Boorových, začatom na súde v Surrey voči matke a otcovi detí .

 Pozadie prípadu

V čase keď som začala reprezentovať babičku, rozhodnutím odvolacieho súdu zo dňa 9.novembra 2012 bolo rozhodnuté / ustanovené, že pred súdom prvého stupňa boli preukázané nedostatočné dôkazy na to, aby babičke bolo zamedzené stať sa ich trvalou opatrovníčkou, že jej odvolanie by malo byť povolené a príkaz na pobyt by mal byť vydaný v jej prospech, čím sa malo nahradiť rozhodnutie súdu prvého stupňa ktoré bolo v prospech lokálnej autority. Ďalšie pojednávanie bolo stanovené na 16. novembra 2012 v nádeji doladenia rozhodnutí.

Na rokovaní dňa 16. novembra 2012, odvolací súd pokračoval v nariadení o starostlivosti a umiestnení detí vydanom lokálnej autorite , a to až do obdŕžania informácií od Slovenského republiky o zdravotných, emocionálnych a vzdelávacích zariadeniach, ktoré budú chlapcom poskytnuté po príchode na Slovensko. Odvolací súd tiež nariadil, že poskytnuté informácie by mali obsahovať aj informácie o zapojení slovenských súdov pri vykonávaní nariadení odvolacieho súdu a sledovať dobré životné podmienky detí v babičkinej starostlivosti od okamihu ich príchodu na Slovensko. Ďalšie pojednávanie sa malo konať čo najskôr s cieľom preskúmať informácie poskytnuté Slovenskou republikou, a ak by boli uspokojivé, nariadiť príkaz na pobyt detí v prospech babičky.

V nariadení zo dňa 16. novembra 2012 nebolo osobitne uvedené no vyplývalo z neho, že jasným zámerom odvolacieho súdu aby sa plán prechodu  chlapcov z pestúnskej starostlivosti do starostlivosti babičky začal s cieľom, aby chlapci mohli byť na Slovensku v babičkinej starostlivosti do 14. decembra 2012, ale v každom prípade včas na Vianoce.

Ukázalo sa, že nie je možné, aby sa účastníci dohodli na podmienkach, ktoré odvolací súd nechal navrhnúť obhajcom zúčastnených strán.

Kvôli tomuto boli vykonané pokusy o vrátenie danej veci opätovne pred súd, čo sa ukázalo ako nemožné, keďže bolo nutné aby zasadol znova rovnaký súd ako dna 9. a 16. novembra. Najbližší takýto možný dátum bol 14. decembra 2012

Na pojednávaní dňa 16. novembra 2012, boli pestúni po prvýkrát zastúpení pro bono advokátmi.

Miestny orgán sa odmietol pustiť do pláne prechodu pred rokovaním stanoveným na 14. decembra 2012 a dal jasne najavo svoj úmysel odvolať sa na Najvyšší súd, ak odvolací súd neprehodnotí nariadenie, ktoré vydal.

Pestúni podali žiadosť o povolenie na pobyt detí na základe toho, že takto ešte neučinili, keďže to nepovažovali za dôležité, vzhľadom na to, že miestny orgán mal v úmysle deti umiestniť do ich starostlivosti na základe rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Opatrovníci podporili miestny orgán a právny zástupca ústredného orgánu Slovenského republiky podporil babičkinu pozíciu a poskytol informácie požadované odvolacím súdom veľmi rýchlo a veľmi detailne.

Prvé pojednávanie u vrchného súdu vo veci žiadosti pestúnskej rodiny o povolenie na pobyt detí sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2012, kedy však bolo iba odročené do doby kedy bude známy výsledok z pojednávania zo 14. decembra 2012. Babička podala proti-žiadosť na vyčiarknutie žiadosti pestúnskej rodičov o povolenie k pobytu detí.

Do pojednávania dňa 14. decembra 2012, bol miestny orgán stále proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu zo dňa 9. a 16. Decembra 2012 si nemyslel, že je to v najlepšom záujme detí a že naďalej má v úmysle sa odvolať k najvyššiemu súdu hneď ako rozhodnutie odvolacieho súdu bude doladené.

Na pojednávaní dňa 14. decembra 2012 odvolací súd veľmi zkritizoval miestny orgán za neústupčivosť a odmietnutie implementovať plán prechodu, ktorý znemožnil návrat detí na Slovensko do Vianoc. Odvolací súd vyhovel babičkinmu odvolaniu, zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa o starostlivosti a umiestnení detí v prospech miestného orgánu, vydal rozdhonutie na pobyt detí v prospech babičky, nariadil aby miestny orgán začal okamžite realizovať prechodné opatrenia tak, aby deti mohli cestovať z UK na Slovensko nie pred 31. decembrom 2012, ale najneskôr do 4. januára 2013, a babičke bolo udelené povolenie  na odstránenie detí natrvalo z jurisdikcie Anglicka a Walesu, za predpokladu, že prechodný plán bude dokončený. Povolenie na odvolanie na najvyšší súd bolo zamietnuté, ako aj pozastavené odvolacie konanie. Bol nariadený zrýchlený prepis súdneho rozsudku.

Miestny orgám opustil súd na základe toho, že bude bezodkladne obráti na najvyšší súd voči rozsudku na pozastavanie odvolacieho súdu zo dňa 14. decembra 2012. Večer 16. decembra 2012, miestny orgán e-mailom informoval všetky strany, že zmenil svoj ​​názor a nebude sa odvolávať na najvyšší súd.

Plán prechodu začal 17. decembra 2012 a bol ukončený do 31. decembra 2012. To bolo tak úspešné, že deti opustil Britániu a odleteli na Slovensko v babičkinej starostlivosti dňa 1. januára 2013.

Prečo bolo nutné babičku zastupovať na súde odvolacieho konania?

Dôvody, prečo bolo potrebné aby bola babička právne zastupená:

• Odvolací súd bol veľmi nastojčivý aby babička bola zastúpená.

• babička nehovorí anglicky a preto by mala problém rozumieť a čo najlepšie sa reprezentovať na pojednávaní odvolacieho súdu, kde všetky zúčastnené strany boli právne zastúpené, pričom miestny orgán a opatrovníci mali aj svojích QC (kráľovský radca).

• napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu o povolení odvolania, miestny orgán bol neústupčivo proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a použil mnoho taktík na marenie rozhodnutia odvolacieho súdu vrátane bezdôvodného oneskorenia doručovania písomností, neschopnosť reagovania na korešpondenciu a nedostatok ochoty postúpiť v pojednávaní a tranzitnom pláne napriek jasnému smerovaniu odvolacieho súdu.

• v dôsledku hore uvedeného, babička veľmi nedôverčivo súhlasila s čímkoľvek keďže podozrievala, že je to v skutočnosti len ďalšia taktika miestneho orgánu ako zabrániť v umiestneniu detí do jej trvalej starostlivosti.

• pojednávanie sa stalo nesmierne komplexným, s mnohými zainteresovanými stranami, vrátane ústredného orgánu Slovenského republiky. Ako také,  by to bolo veľmi ťažké pre babičku, ktorá nehovorí anglicky, sa zastupovať vo vlastnom mene a čo najlepšie sa reprezentovať pred súdom.

• Prípad sa stal vysoko sledovaný na národnej i medzinárodnej úrovni v dôsledku medializácie najmä v Slovenskej republike, ale aj v tejto krajine. Veľvyslanec Slovenskej republiky bol prítomný na všetkých pojednávaniach a ústredný orgán Slovenskej republiky bol právne zastúpený v dôsledku verejného i politického záujmu danej veci. Odvolacím súdom bol vydaný súdny zákaz medializácie. Všetky tieto faktory pridali ku komplexite daného prípadu, čím bolo veľmi ťažké pre nezastúpenú stranu viesť daný prípad s toľkými konkurenčnými a senzitivnými záležitostiami.

Čo zaistilo 100% uvoľnenie a návrat detí s babičkou na Slovensko

V dôsledku financovania právnej reprezentácie babičky Dr Telenským, bolo zainteresovaním jedného z najlepších QC – Steva Bellamzho dosiahnuté nasledujúce:

• taktický prístup miestneho orgánu  zmariť uznesenie odvolacieho súdu z 9. a 16. novembra 2012 svojou nečinnosťou a obstruktívnosťou bol vytknutý ako taký na pojednávaní 14. decembra 2012, výsledkom čoho bolo, že odvolací súd bol extrémne kritický voči správaniu miestneho orgánu v danom prípade a vydal veľmi explicitné pokyny na vydanie rozhodnutia a tranzitného plánu vedúcom k umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky.

• rozhodnutie odvolacieho súdu z 16. novembra 2012 nebolo jednomyseľné. Nesúhlas súdkyne Blackovej vyplýval z nových dôkazov predložených miestnym orgánom oprávňujúcich návrat konania na vrchný súd na ďalšie rozhodnutie o tom, čo bude najlepšie pre deti. Bolo nevyhnutné aby babičkin QC zabránil takejto aplikácií miestneho orgánu a pestúnov v priebehu pojednávania 16. Novembra 2012. Ak by bola táto aplikácia úspešná, rozhodnutie konania by sa predĺžilo o niekoľko mesiacov, čím by sa ešte viac prehĺbilo puto detí a ich pestúnov a oslabil prípad babičky.
•Právnym zastupovaním QC-ho a skúseného tímu právnikov bola babička rovnocenná s ostatnými stranami, ktoré všetky boli právne zastúpené; pričom miestny orgán, pestúni a opatrovník boli zastúpení QC-im na väčšine pojednávaní. V tak kľúčovej záležitosti ako je budúcnosť jej vnúčat  by to bola vážne poškodená bez kvalifikovanej právne pomoci.

• babičke sa dostalo odborného poradenstva od Steva Bellamyho, QC, čo sa týkalo jej možností a kladov a záporov akýchkoľvek jej rozhodnutí vo vzťahu k súdnemu riadeniu. V súvislosti s jej pochopiteľnou nedôverou voči miestnemu orgánu a sociálnemu orgánu Slovenska, toto bolo užitočné v zabezpeční, aby jej rozhodnutie vo vzťahu k riadeniu s najväčšou pravdepodobnosťou prispelo k dosiahnutiu jej cieľa.

 

• spolupráca medzi všetkými stranami a najmä s veľvyslancom Slovenskej republiky a právnymi zástupcami ústrednému orgánu Slovenskej republiky, aby zostali plne informovaní o pozícii a venovali sa zásadným otázkam v procese ako aj preverovanie všetkej dokumentácie zaslanej ústredným orgánom Slovenska.

• babičkin cieľ umiestniť deti do jej trvalej starostlivosti a ich návrat na Slovensko tak skoro ako to len bude možne bol splnený aj keď napriek jasnému rozhodnutiu a zámeroch odvolacieho súdu, tento cieľ mohol veľmi ľahko byť vykoľajený, najmä z dôvodu zabezpečenia pro bono právnej  reprezentácie pestúnov od 16. Novembra 2012.

• Je úplne jasné, že bez Dr Telenskeho morálnej podpory matky ako aj babičky a jeho úplného financovania právneho tímu (4 advokáti a QC) by deti zostali vo Veľkej Británii. My všetci ďakujeme Dr Telenskemu za jeho štedrosť a podporu, ktorá viedla k úspešnému návratu detí (Samko a Martin) domov. Dr Telensky sa zúčastnil všetkých súdnych pojednávaní ako aj konferencií v senáte rady. Poskytok niekoľko svojích zamestnancov aby pomohli matke aj babičke. Tak isto prenajal pre babičku dom v blízkosti pestúnov aby mohlo dôjsť k hladkému prechodu detí. Boli sme prekvapení, že centrálna vláda SR nezabezpečila právnu pomoc prípadne neposkytla babičke žiadne finančné prostriedky. Odhadujeme, že Dr Telensky minul 60.000 EUR na to aby dostal deti domov. Bolo nám povedané, že Dr Telensky v súčastnosti pomáha aj ďalším českým aj slovenským deťom sa dostať domov. Ďakujeme Dr Telensky.

 

Naomi Angell                                                              4.januára 2013

Dinesh Thakerar

Právny poradcovia