South of England

Elephant & Castle regeneration to create 6,000 new jobs

Planning permission granted for Elephant & Castle masterplan

Southwark Council has given the go-ahead for a transformed Elephant & Castle, representing significant milestone in the regeneration of Central London that will create new jobs and boost the trades.

Lend Lease, the integrated property and Infrastructure Company, will work with the Council to deliver a masterplan that will see the creation of one of the largest new housing developments in London.

By 2025, the scheme is expected to deliver 2,500 new homes, shops, restaurants and community facilities, paving the way for over 6,000 new jobs in the construction industry.

Mark Dickinson, Managing Director of Lend Lease’s Development business in EMEA, said: “The £1.5bn regeneration of Elephant & Castle is now underway.

“The approval of our masterplan vision sets in motion our long-term plans and our commitment to the area. We’ve set out our blueprint for the future but there is a lot of detailed work to undertake and we’ll continue working with the community at every step.

“At the heart of everything we do is the desire to create a sustainable place to live. A truly sustainable environment needs to bring economic benefits, support business growth and local job creation.”

The  new neighbourhood will be a low carbon energy development and the masterplan is currently one of just 18 global projects to be accepted as part of the Clinton Climate Positive Development Programme, designed to showcase and support large-scale urban projects that are ‘climate positive’.

There will also be significant improvements and investment in public transport, along with new pedestrian and cycle paths that will create one of the best connected locations in London.

Chancellor Peter John, Leader of Southwark Council, said: “We now have the opportunity, working with local people and our partners Lend Lease, to continue the transformation of the area as a place where people want to live, work, shop and relax.

“The regeneration of Elephant & Castle will take time, but this announcement, and the starting of work on a brand new leisure centre, are all crucial steps towards a greener, safer and more attractive place in central London that people will be proud to call their home.

“It is so exciting to see this vital project gain momentum so that people will finally begin to see those much needed improvements being made on the ground.”

Poznámky k prípadu detí Boorových

 Montage

Reprezentovala som Eleonoru Studencovu, babičku (z matkinej strany)Martina a Samuela Boorovych v odvolacom konaní v prípade starostlivostí detí Boorových, začatom na súde v Surrey voči matke a otcovi detí .

 Pozadie prípadu

V čase keď som začala reprezentovať babičku, rozhodnutím odvolacieho súdu zo dňa 9.novembra 2012 bolo rozhodnuté / ustanovené, že pred súdom prvého stupňa boli preukázané nedostatočné dôkazy na to, aby babičke bolo zamedzené stať sa ich trvalou opatrovníčkou, že jej odvolanie by malo byť povolené a príkaz na pobyt by mal byť vydaný v jej prospech, čím sa malo nahradiť rozhodnutie súdu prvého stupňa ktoré bolo v prospech lokálnej autority. Ďalšie pojednávanie bolo stanovené na 16. novembra 2012 v nádeji doladenia rozhodnutí.

Na rokovaní dňa 16. novembra 2012, odvolací súd pokračoval v nariadení o starostlivosti a umiestnení detí vydanom lokálnej autorite , a to až do obdŕžania informácií od Slovenského republiky o zdravotných, emocionálnych a vzdelávacích zariadeniach, ktoré budú chlapcom poskytnuté po príchode na Slovensko. Odvolací súd tiež nariadil, že poskytnuté informácie by mali obsahovať aj informácie o zapojení slovenských súdov pri vykonávaní nariadení odvolacieho súdu a sledovať dobré životné podmienky detí v babičkinej starostlivosti od okamihu ich príchodu na Slovensko. Ďalšie pojednávanie sa malo konať čo najskôr s cieľom preskúmať informácie poskytnuté Slovenskou republikou, a ak by boli uspokojivé, nariadiť príkaz na pobyt detí v prospech babičky.

V nariadení zo dňa 16. novembra 2012 nebolo osobitne uvedené no vyplývalo z neho, že jasným zámerom odvolacieho súdu aby sa plán prechodu  chlapcov z pestúnskej starostlivosti do starostlivosti babičky začal s cieľom, aby chlapci mohli byť na Slovensku v babičkinej starostlivosti do 14. decembra 2012, ale v každom prípade včas na Vianoce.

Ukázalo sa, že nie je možné, aby sa účastníci dohodli na podmienkach, ktoré odvolací súd nechal navrhnúť obhajcom zúčastnených strán.

Kvôli tomuto boli vykonané pokusy o vrátenie danej veci opätovne pred súd, čo sa ukázalo ako nemožné, keďže bolo nutné aby zasadol znova rovnaký súd ako dna 9. a 16. novembra. Najbližší takýto možný dátum bol 14. decembra 2012

Na pojednávaní dňa 16. novembra 2012, boli pestúni po prvýkrát zastúpení pro bono advokátmi.

Miestny orgán sa odmietol pustiť do pláne prechodu pred rokovaním stanoveným na 14. decembra 2012 a dal jasne najavo svoj úmysel odvolať sa na Najvyšší súd, ak odvolací súd neprehodnotí nariadenie, ktoré vydal.

Pestúni podali žiadosť o povolenie na pobyt detí na základe toho, že takto ešte neučinili, keďže to nepovažovali za dôležité, vzhľadom na to, že miestny orgán mal v úmysle deti umiestniť do ich starostlivosti na základe rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Opatrovníci podporili miestny orgán a právny zástupca ústredného orgánu Slovenského republiky podporil babičkinu pozíciu a poskytol informácie požadované odvolacím súdom veľmi rýchlo a veľmi detailne.

Prvé pojednávanie u vrchného súdu vo veci žiadosti pestúnskej rodiny o povolenie na pobyt detí sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2012, kedy však bolo iba odročené do doby kedy bude známy výsledok z pojednávania zo 14. decembra 2012. Babička podala proti-žiadosť na vyčiarknutie žiadosti pestúnskej rodičov o povolenie k pobytu detí.

Do pojednávania dňa 14. decembra 2012, bol miestny orgán stále proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu zo dňa 9. a 16. Decembra 2012 si nemyslel, že je to v najlepšom záujme detí a že naďalej má v úmysle sa odvolať k najvyššiemu súdu hneď ako rozhodnutie odvolacieho súdu bude doladené.

Na pojednávaní dňa 14. decembra 2012 odvolací súd veľmi zkritizoval miestny orgán za neústupčivosť a odmietnutie implementovať plán prechodu, ktorý znemožnil návrat detí na Slovensko do Vianoc. Odvolací súd vyhovel babičkinmu odvolaniu, zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa o starostlivosti a umiestnení detí v prospech miestného orgánu, vydal rozdhonutie na pobyt detí v prospech babičky, nariadil aby miestny orgán začal okamžite realizovať prechodné opatrenia tak, aby deti mohli cestovať z UK na Slovensko nie pred 31. decembrom 2012, ale najneskôr do 4. januára 2013, a babičke bolo udelené povolenie  na odstránenie detí natrvalo z jurisdikcie Anglicka a Walesu, za predpokladu, že prechodný plán bude dokončený. Povolenie na odvolanie na najvyšší súd bolo zamietnuté, ako aj pozastavené odvolacie konanie. Bol nariadený zrýchlený prepis súdneho rozsudku.

Miestny orgám opustil súd na základe toho, že bude bezodkladne obráti na najvyšší súd voči rozsudku na pozastavanie odvolacieho súdu zo dňa 14. decembra 2012. Večer 16. decembra 2012, miestny orgán e-mailom informoval všetky strany, že zmenil svoj ​​názor a nebude sa odvolávať na najvyšší súd.

Plán prechodu začal 17. decembra 2012 a bol ukončený do 31. decembra 2012. To bolo tak úspešné, že deti opustil Britániu a odleteli na Slovensko v babičkinej starostlivosti dňa 1. januára 2013.

Prečo bolo nutné babičku zastupovať na súde odvolacieho konania?

Dôvody, prečo bolo potrebné aby bola babička právne zastupená:

• Odvolací súd bol veľmi nastojčivý aby babička bola zastúpená.

• babička nehovorí anglicky a preto by mala problém rozumieť a čo najlepšie sa reprezentovať na pojednávaní odvolacieho súdu, kde všetky zúčastnené strany boli právne zastúpené, pričom miestny orgán a opatrovníci mali aj svojích QC (kráľovský radca).

• napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu o povolení odvolania, miestny orgán bol neústupčivo proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a použil mnoho taktík na marenie rozhodnutia odvolacieho súdu vrátane bezdôvodného oneskorenia doručovania písomností, neschopnosť reagovania na korešpondenciu a nedostatok ochoty postúpiť v pojednávaní a tranzitnom pláne napriek jasnému smerovaniu odvolacieho súdu.

• v dôsledku hore uvedeného, babička veľmi nedôverčivo súhlasila s čímkoľvek keďže podozrievala, že je to v skutočnosti len ďalšia taktika miestneho orgánu ako zabrániť v umiestneniu detí do jej trvalej starostlivosti.

• pojednávanie sa stalo nesmierne komplexným, s mnohými zainteresovanými stranami, vrátane ústredného orgánu Slovenského republiky. Ako také,  by to bolo veľmi ťažké pre babičku, ktorá nehovorí anglicky, sa zastupovať vo vlastnom mene a čo najlepšie sa reprezentovať pred súdom.

• Prípad sa stal vysoko sledovaný na národnej i medzinárodnej úrovni v dôsledku medializácie najmä v Slovenskej republike, ale aj v tejto krajine. Veľvyslanec Slovenskej republiky bol prítomný na všetkých pojednávaniach a ústredný orgán Slovenskej republiky bol právne zastúpený v dôsledku verejného i politického záujmu danej veci. Odvolacím súdom bol vydaný súdny zákaz medializácie. Všetky tieto faktory pridali ku komplexite daného prípadu, čím bolo veľmi ťažké pre nezastúpenú stranu viesť daný prípad s toľkými konkurenčnými a senzitivnými záležitostiami.

Čo zaistilo 100% uvoľnenie a návrat detí s babičkou na Slovensko

V dôsledku financovania právnej reprezentácie babičky Dr Telenským, bolo zainteresovaním jedného z najlepších QC – Steva Bellamzho dosiahnuté nasledujúce:

• taktický prístup miestneho orgánu  zmariť uznesenie odvolacieho súdu z 9. a 16. novembra 2012 svojou nečinnosťou a obstruktívnosťou bol vytknutý ako taký na pojednávaní 14. decembra 2012, výsledkom čoho bolo, že odvolací súd bol extrémne kritický voči správaniu miestneho orgánu v danom prípade a vydal veľmi explicitné pokyny na vydanie rozhodnutia a tranzitného plánu vedúcom k umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky.

• rozhodnutie odvolacieho súdu z 16. novembra 2012 nebolo jednomyseľné. Nesúhlas súdkyne Blackovej vyplýval z nových dôkazov predložených miestnym orgánom oprávňujúcich návrat konania na vrchný súd na ďalšie rozhodnutie o tom, čo bude najlepšie pre deti. Bolo nevyhnutné aby babičkin QC zabránil takejto aplikácií miestneho orgánu a pestúnov v priebehu pojednávania 16. Novembra 2012. Ak by bola táto aplikácia úspešná, rozhodnutie konania by sa predĺžilo o niekoľko mesiacov, čím by sa ešte viac prehĺbilo puto detí a ich pestúnov a oslabil prípad babičky.
•Právnym zastupovaním QC-ho a skúseného tímu právnikov bola babička rovnocenná s ostatnými stranami, ktoré všetky boli právne zastúpené; pričom miestny orgán, pestúni a opatrovník boli zastúpení QC-im na väčšine pojednávaní. V tak kľúčovej záležitosti ako je budúcnosť jej vnúčat  by to bola vážne poškodená bez kvalifikovanej právne pomoci.

• babičke sa dostalo odborného poradenstva od Steva Bellamyho, QC, čo sa týkalo jej možností a kladov a záporov akýchkoľvek jej rozhodnutí vo vzťahu k súdnemu riadeniu. V súvislosti s jej pochopiteľnou nedôverou voči miestnemu orgánu a sociálnemu orgánu Slovenska, toto bolo užitočné v zabezpeční, aby jej rozhodnutie vo vzťahu k riadeniu s najväčšou pravdepodobnosťou prispelo k dosiahnutiu jej cieľa.

 

• spolupráca medzi všetkými stranami a najmä s veľvyslancom Slovenskej republiky a právnymi zástupcami ústrednému orgánu Slovenskej republiky, aby zostali plne informovaní o pozícii a venovali sa zásadným otázkam v procese ako aj preverovanie všetkej dokumentácie zaslanej ústredným orgánom Slovenska.

• babičkin cieľ umiestniť deti do jej trvalej starostlivosti a ich návrat na Slovensko tak skoro ako to len bude možne bol splnený aj keď napriek jasnému rozhodnutiu a zámeroch odvolacieho súdu, tento cieľ mohol veľmi ľahko byť vykoľajený, najmä z dôvodu zabezpečenia pro bono právnej  reprezentácie pestúnov od 16. Novembra 2012.

• Je úplne jasné, že bez Dr Telenskeho morálnej podpory matky ako aj babičky a jeho úplného financovania právneho tímu (4 advokáti a QC) by deti zostali vo Veľkej Británii. My všetci ďakujeme Dr Telenskemu za jeho štedrosť a podporu, ktorá viedla k úspešnému návratu detí (Samko a Martin) domov. Dr Telensky sa zúčastnil všetkých súdnych pojednávaní ako aj konferencií v senáte rady. Poskytok niekoľko svojích zamestnancov aby pomohli matke aj babičke. Tak isto prenajal pre babičku dom v blízkosti pestúnov aby mohlo dôjsť k hladkému prechodu detí. Boli sme prekvapení, že centrálna vláda SR nezabezpečila právnu pomoc prípadne neposkytla babičke žiadne finančné prostriedky. Odhadujeme, že Dr Telensky minul 60.000 EUR na to aby dostal deti domov. Bolo nám povedané, že Dr Telensky v súčastnosti pomáha aj ďalším českým aj slovenským deťom sa dostať domov. Ďakujeme Dr Telensky.

 

Naomi Angell                                                              4.januára 2013

Dinesh Thakerar

Právny poradcovia

10-year multi-million maintenance contract to bring new jobs

Outsourcing company Mitie has been awarded a ten-year repair and maintenance contract that will create new trade jobs and boost building sector.

The contract is worth £70 million over ten years with the potential to rise to £120 million if Golding Homes issue additional works. The multi-million scheme will see the housing association’s upkeep of 6,000 properties across Kent.

The deal is expected to benefit customers with more flexible appointment system and a quicker repairs ordering process. It will generate additional opportunities for skills training and employment in the trades.

Peter Stringer, Golding Homes chief executive, said: “We carefully considered a range of models for providing repairs and maintenance services, based on our customers’ priorities.

We concluded that creating a wholly owned subsidiary company as a vehicle for the contract will best help us meet our goals.

“We are confident that selecting Mitie as our partner will bring the professional and innovative approach our customers deserve and we look forward to working closely with them.”

Mitie will work with Golding Homes and its wholly owned subsidiary Golding Services to deliver gas maintenance, responsive repairs, void reinstatements and planned works.

Commenting on the contract award, Peter Griffin, director for social housing at Mitie, said:

“At Mitie we’re passionate about working with our customers to develop strategic partnerships that can provide long-term investment in both service infrastructure and assets. We’re delighted to be working with Golding Homes and Golding Services to deliver this exciting new contract.”

Approval for £8bn London Development to Create New Jobs

An ambitious £8 billion redevelopment plan for Earls Court and the Kensington Opportunity Area in West London is set to pave the way for thousands of jobs in the trades.

The London Borough of Hammersmith and Fulham has today granted planning permission to Capital and Counties Properties to develop a new urban district including 7,500 new homes across four residential districts.

The Council have estimated that more than £1 billion worth of community benefits will be generated in the local area, creating 9,500 permanent jobs.  It will also include 760 replacement council homes.

The scheme will also include the building of 1,500 affordable homes, offices, educational, cultural and community facilities as well as a new five acre green park.

Residents living on the estates would be offered the chance to build new skills in preparation for the thousands of employment opportunities which will be created.

Leader of Hammersmith and Fulham Council, Cllr Nicholas Botterill, said: “This major regeneration could lead the way in lifting the country out of recession – ploughing hundreds of millions of pounds worth of investment into London’s economy and bringing thousands of new homes and jobs.

Ian Hawksworth, Chief Executive of Capco welcomed the Council’s decision to grant a planning consent for the Earls Court Masterplan which work is expected to start next year.

He said: “The proposed scheme will offer a multi-billion pound investment in both London and the local community creating thousands of new homes and jobs.”

Major transformation in St James’s area to create new jobs

The Crown Estate has submitted four planning applications as part of a £450 million redevelopment plan that will transform the St James’s area in central London and create new jobs.

A major part of St James’s will be rebuilt to create nearly 340,000 sq ft of mixed-use accommodation between Regent Street and Haymarket.

The lead scheme, known as St James’s Market, will see the building of a commercial redevelopment which will create offices, retail and restaurant space behind preserved historic facades in central London.

The proposals mark the next stage of the Crown Estate investment programme for St James which comprises nearly 50 per cent of the buildings in the area.

James Cooksey, Head of St James’s Portfolio said: “Our investment in St James’s builds on the area’s status by providing a first rate destination amenity space for those living, working and visiting the area.

“Together with our Gateway scheme and investment in Trafalgar House and British Columbia House, it demonstrates the major progress we’re making in delivering on our St James’s strategy.”

Commenting on the proposals, Alastair Smart, Head of Development said: “St James’s Market is perhaps the most significant development we have ever undertaken and builds on the two schemes currently on site as part of our investment in St James’s and Regent Street to provide modern space for global businesses.”

The St James’s Market proposals also include three associated private residential and affordable housing schemes. These will create new homes totalling 60,000 ft2, ranging from one bedroom apartments to four bedroom family homes.

In March 2012 The Crown Estate consulted the local community and received strong levels of positive feedback on the proposals, particularly in relation to the improvements to the accommodation and quality of the public areas in St James’s.

Green Investment is set to Create New Jobs in the Trades

Deputy Prime Minister Nick Clegg has announced a £100 million fund for green investment which will create new jobs in the renewable energy industry.

Speaking to an energy conference in London’s Lancaster House today, Mr Clegg defended the Government’s commitment to support the renewable energy sector, outlining lasting benefits to the UK low-carbon economy.

He announced multi-million contracts by UK Green Investments (UKGI) with fund managers Equitix and Sustainable Development Capital (SDCL) to provide initial capital to encourage foreign and domestic investment in non-domestic energy efficiency.

The Deputy Minister’s announcement was hailed with a £12 million expansion by a recycling firm Closed Loop in Dagenham, East London, that will create and safeguard 100 jobs.

The UK is the sixth largest market in low carbon goods and environmental services in the world. It contributes 3.9 per cent of the UK’s GDP and employs 173,000 people.

The Deputy Prime Minister said that the Coalition Government is ‘unreservedly committed’ to help Britain’s low carbon sector thrive, providing a clean and green economy.

He said: “There is a global energy revolution underway and the UK is not going to be left behind. We’re leading from the front.

“Together we find ourselves at the vanguard of one of the most dynamic, most innovative, most important industries of our time; an industry whose breakthroughs and endeavours will shape our societies for years to come; an industry that will help us build a more stable, more sustainable, more prosperous world.”

Student Accommodation Scheme to Create New Trade Jobs

Good news for the trades as the University of Hertfordshire selects a major developer to build a new 3, 000 bed student accommodation scheme that will create new jobs in the building engineering sector.

Preferred bidder Uliving Consortium is going to build 2, 511 new student accommodation units and transfer around 500 of the University’s existing residences at the College Lane campus in Hatfield.

In a statement, the Uliving Consortium, which is made up of major developer Bouygues Development and not-for-profit accommodation operator, Derwent Living, said that this will be a remarkable and truly transformational scheme that will improve students’ living standards.

The ambitious scheme will also provide new sports facilities, a campus gym, informal learning and social spaces and a new dedicated bus route.  The University’s vision is to create a fully inclusive living and learning environment will pave the way for employment opportunities for builders, plumbers, electricians and gas engineers.

The scheme will be delivered in three phases with the first phase set to commence in May 2013.  Each phase thereafter will be completed in time for the start of the following academic year; the entire scheme scheduled for completion in September 2016.

The new buildings that will be built through the scheme will achieve ‘True’ Zero Carbon accreditation and meet BREEAM Outstanding status.

Stephane Slama-Royer, Managing Director of Uliving and Managing Director of Bouygues Development said: “As student accommodation developers and managers we recognise that the quality of student accommodation has a huge influence on the student experience and that the provision of exceptional living environments is central to the success of these communities.”

More Construction JOBS in South East England

One of the largest providers of affordable housing in the South of England, Sovereign Housing Association, has announced it will build more than 3, 000 new homes over the next four years, paving the way for jobs in the building construction industry.

The ambitious plan will see 1, 064 new homes built by the end of this financial year, 865 of which have been already identified, the housing association confirmed last week. Under Sovereign’s new development strategy at least 276 of the new homes will be for affordable home ownership, forecasting a similar number of homes to be completed in 2013/14.

Development and Commercial Director at Sovereign, Phil Stephens, said: “The top priorities of our development strategy are to ensure that we deliver the HCA Affordable Homes Programme and to play our part in achieving Sovereign’s aim of reaching 50,000 homes by 2015,”

“Our recent successful bond issue has given us the financial strength and flexibility to continue delivering a substantial programme of new homes in our core operating areas in the coming years.”- added Mr Stephens.

It was revealed that Sovereign’s development will include a significant number of shared ownership homes as well as a growing number of market rent properties in key locations.

Mr Stephens commented that there is a definite gap in the market rent properties due to the rising demand from people unable to buy their own homes.

He said: “We will be looking to build on the positive experiences we have had so far letting homes at market rates in the West Country, and not only develop a broader portfolio of properties, but also diversify our revenue streams to enable us to continue providing affordable homes into the future.”