London Area

Elephant & Castle regeneration to create 6,000 new jobs

Planning permission granted for Elephant & Castle masterplan

Southwark Council has given the go-ahead for a transformed Elephant & Castle, representing significant milestone in the regeneration of Central London that will create new jobs and boost the trades.

Lend Lease, the integrated property and Infrastructure Company, will work with the Council to deliver a masterplan that will see the creation of one of the largest new housing developments in London.

By 2025, the scheme is expected to deliver 2,500 new homes, shops, restaurants and community facilities, paving the way for over 6,000 new jobs in the construction industry.

Mark Dickinson, Managing Director of Lend Lease’s Development business in EMEA, said: “The £1.5bn regeneration of Elephant & Castle is now underway.

“The approval of our masterplan vision sets in motion our long-term plans and our commitment to the area. We’ve set out our blueprint for the future but there is a lot of detailed work to undertake and we’ll continue working with the community at every step.

“At the heart of everything we do is the desire to create a sustainable place to live. A truly sustainable environment needs to bring economic benefits, support business growth and local job creation.”

The  new neighbourhood will be a low carbon energy development and the masterplan is currently one of just 18 global projects to be accepted as part of the Clinton Climate Positive Development Programme, designed to showcase and support large-scale urban projects that are ‘climate positive’.

There will also be significant improvements and investment in public transport, along with new pedestrian and cycle paths that will create one of the best connected locations in London.

Chancellor Peter John, Leader of Southwark Council, said: “We now have the opportunity, working with local people and our partners Lend Lease, to continue the transformation of the area as a place where people want to live, work, shop and relax.

“The regeneration of Elephant & Castle will take time, but this announcement, and the starting of work on a brand new leisure centre, are all crucial steps towards a greener, safer and more attractive place in central London that people will be proud to call their home.

“It is so exciting to see this vital project gain momentum so that people will finally begin to see those much needed improvements being made on the ground.”

Poznámky k prípadu detí Boorových

 Montage

Reprezentovala som Eleonoru Studencovu, babičku (z matkinej strany)Martina a Samuela Boorovych v odvolacom konaní v prípade starostlivostí detí Boorových, začatom na súde v Surrey voči matke a otcovi detí .

 Pozadie prípadu

V čase keď som začala reprezentovať babičku, rozhodnutím odvolacieho súdu zo dňa 9.novembra 2012 bolo rozhodnuté / ustanovené, že pred súdom prvého stupňa boli preukázané nedostatočné dôkazy na to, aby babičke bolo zamedzené stať sa ich trvalou opatrovníčkou, že jej odvolanie by malo byť povolené a príkaz na pobyt by mal byť vydaný v jej prospech, čím sa malo nahradiť rozhodnutie súdu prvého stupňa ktoré bolo v prospech lokálnej autority. Ďalšie pojednávanie bolo stanovené na 16. novembra 2012 v nádeji doladenia rozhodnutí.

Na rokovaní dňa 16. novembra 2012, odvolací súd pokračoval v nariadení o starostlivosti a umiestnení detí vydanom lokálnej autorite , a to až do obdŕžania informácií od Slovenského republiky o zdravotných, emocionálnych a vzdelávacích zariadeniach, ktoré budú chlapcom poskytnuté po príchode na Slovensko. Odvolací súd tiež nariadil, že poskytnuté informácie by mali obsahovať aj informácie o zapojení slovenských súdov pri vykonávaní nariadení odvolacieho súdu a sledovať dobré životné podmienky detí v babičkinej starostlivosti od okamihu ich príchodu na Slovensko. Ďalšie pojednávanie sa malo konať čo najskôr s cieľom preskúmať informácie poskytnuté Slovenskou republikou, a ak by boli uspokojivé, nariadiť príkaz na pobyt detí v prospech babičky.

V nariadení zo dňa 16. novembra 2012 nebolo osobitne uvedené no vyplývalo z neho, že jasným zámerom odvolacieho súdu aby sa plán prechodu  chlapcov z pestúnskej starostlivosti do starostlivosti babičky začal s cieľom, aby chlapci mohli byť na Slovensku v babičkinej starostlivosti do 14. decembra 2012, ale v každom prípade včas na Vianoce.

Ukázalo sa, že nie je možné, aby sa účastníci dohodli na podmienkach, ktoré odvolací súd nechal navrhnúť obhajcom zúčastnených strán.

Kvôli tomuto boli vykonané pokusy o vrátenie danej veci opätovne pred súd, čo sa ukázalo ako nemožné, keďže bolo nutné aby zasadol znova rovnaký súd ako dna 9. a 16. novembra. Najbližší takýto možný dátum bol 14. decembra 2012

Na pojednávaní dňa 16. novembra 2012, boli pestúni po prvýkrát zastúpení pro bono advokátmi.

Miestny orgán sa odmietol pustiť do pláne prechodu pred rokovaním stanoveným na 14. decembra 2012 a dal jasne najavo svoj úmysel odvolať sa na Najvyšší súd, ak odvolací súd neprehodnotí nariadenie, ktoré vydal.

Pestúni podali žiadosť o povolenie na pobyt detí na základe toho, že takto ešte neučinili, keďže to nepovažovali za dôležité, vzhľadom na to, že miestny orgán mal v úmysle deti umiestniť do ich starostlivosti na základe rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Opatrovníci podporili miestny orgán a právny zástupca ústredného orgánu Slovenského republiky podporil babičkinu pozíciu a poskytol informácie požadované odvolacím súdom veľmi rýchlo a veľmi detailne.

Prvé pojednávanie u vrchného súdu vo veci žiadosti pestúnskej rodiny o povolenie na pobyt detí sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2012, kedy však bolo iba odročené do doby kedy bude známy výsledok z pojednávania zo 14. decembra 2012. Babička podala proti-žiadosť na vyčiarknutie žiadosti pestúnskej rodičov o povolenie k pobytu detí.

Do pojednávania dňa 14. decembra 2012, bol miestny orgán stále proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu zo dňa 9. a 16. Decembra 2012 si nemyslel, že je to v najlepšom záujme detí a že naďalej má v úmysle sa odvolať k najvyššiemu súdu hneď ako rozhodnutie odvolacieho súdu bude doladené.

Na pojednávaní dňa 14. decembra 2012 odvolací súd veľmi zkritizoval miestny orgán za neústupčivosť a odmietnutie implementovať plán prechodu, ktorý znemožnil návrat detí na Slovensko do Vianoc. Odvolací súd vyhovel babičkinmu odvolaniu, zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa o starostlivosti a umiestnení detí v prospech miestného orgánu, vydal rozdhonutie na pobyt detí v prospech babičky, nariadil aby miestny orgán začal okamžite realizovať prechodné opatrenia tak, aby deti mohli cestovať z UK na Slovensko nie pred 31. decembrom 2012, ale najneskôr do 4. januára 2013, a babičke bolo udelené povolenie  na odstránenie detí natrvalo z jurisdikcie Anglicka a Walesu, za predpokladu, že prechodný plán bude dokončený. Povolenie na odvolanie na najvyšší súd bolo zamietnuté, ako aj pozastavené odvolacie konanie. Bol nariadený zrýchlený prepis súdneho rozsudku.

Miestny orgám opustil súd na základe toho, že bude bezodkladne obráti na najvyšší súd voči rozsudku na pozastavanie odvolacieho súdu zo dňa 14. decembra 2012. Večer 16. decembra 2012, miestny orgán e-mailom informoval všetky strany, že zmenil svoj ​​názor a nebude sa odvolávať na najvyšší súd.

Plán prechodu začal 17. decembra 2012 a bol ukončený do 31. decembra 2012. To bolo tak úspešné, že deti opustil Britániu a odleteli na Slovensko v babičkinej starostlivosti dňa 1. januára 2013.

Prečo bolo nutné babičku zastupovať na súde odvolacieho konania?

Dôvody, prečo bolo potrebné aby bola babička právne zastupená:

• Odvolací súd bol veľmi nastojčivý aby babička bola zastúpená.

• babička nehovorí anglicky a preto by mala problém rozumieť a čo najlepšie sa reprezentovať na pojednávaní odvolacieho súdu, kde všetky zúčastnené strany boli právne zastúpené, pričom miestny orgán a opatrovníci mali aj svojích QC (kráľovský radca).

• napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu o povolení odvolania, miestny orgán bol neústupčivo proti umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky a použil mnoho taktík na marenie rozhodnutia odvolacieho súdu vrátane bezdôvodného oneskorenia doručovania písomností, neschopnosť reagovania na korešpondenciu a nedostatok ochoty postúpiť v pojednávaní a tranzitnom pláne napriek jasnému smerovaniu odvolacieho súdu.

• v dôsledku hore uvedeného, babička veľmi nedôverčivo súhlasila s čímkoľvek keďže podozrievala, že je to v skutočnosti len ďalšia taktika miestneho orgánu ako zabrániť v umiestneniu detí do jej trvalej starostlivosti.

• pojednávanie sa stalo nesmierne komplexným, s mnohými zainteresovanými stranami, vrátane ústredného orgánu Slovenského republiky. Ako také,  by to bolo veľmi ťažké pre babičku, ktorá nehovorí anglicky, sa zastupovať vo vlastnom mene a čo najlepšie sa reprezentovať pred súdom.

• Prípad sa stal vysoko sledovaný na národnej i medzinárodnej úrovni v dôsledku medializácie najmä v Slovenskej republike, ale aj v tejto krajine. Veľvyslanec Slovenskej republiky bol prítomný na všetkých pojednávaniach a ústredný orgán Slovenskej republiky bol právne zastúpený v dôsledku verejného i politického záujmu danej veci. Odvolacím súdom bol vydaný súdny zákaz medializácie. Všetky tieto faktory pridali ku komplexite daného prípadu, čím bolo veľmi ťažké pre nezastúpenú stranu viesť daný prípad s toľkými konkurenčnými a senzitivnými záležitostiami.

Čo zaistilo 100% uvoľnenie a návrat detí s babičkou na Slovensko

V dôsledku financovania právnej reprezentácie babičky Dr Telenským, bolo zainteresovaním jedného z najlepších QC – Steva Bellamzho dosiahnuté nasledujúce:

• taktický prístup miestneho orgánu  zmariť uznesenie odvolacieho súdu z 9. a 16. novembra 2012 svojou nečinnosťou a obstruktívnosťou bol vytknutý ako taký na pojednávaní 14. decembra 2012, výsledkom čoho bolo, že odvolací súd bol extrémne kritický voči správaniu miestneho orgánu v danom prípade a vydal veľmi explicitné pokyny na vydanie rozhodnutia a tranzitného plánu vedúcom k umiestneniu detí do trvalej starostlivosti babičky.

• rozhodnutie odvolacieho súdu z 16. novembra 2012 nebolo jednomyseľné. Nesúhlas súdkyne Blackovej vyplýval z nových dôkazov predložených miestnym orgánom oprávňujúcich návrat konania na vrchný súd na ďalšie rozhodnutie o tom, čo bude najlepšie pre deti. Bolo nevyhnutné aby babičkin QC zabránil takejto aplikácií miestneho orgánu a pestúnov v priebehu pojednávania 16. Novembra 2012. Ak by bola táto aplikácia úspešná, rozhodnutie konania by sa predĺžilo o niekoľko mesiacov, čím by sa ešte viac prehĺbilo puto detí a ich pestúnov a oslabil prípad babičky.
•Právnym zastupovaním QC-ho a skúseného tímu právnikov bola babička rovnocenná s ostatnými stranami, ktoré všetky boli právne zastúpené; pričom miestny orgán, pestúni a opatrovník boli zastúpení QC-im na väčšine pojednávaní. V tak kľúčovej záležitosti ako je budúcnosť jej vnúčat  by to bola vážne poškodená bez kvalifikovanej právne pomoci.

• babičke sa dostalo odborného poradenstva od Steva Bellamyho, QC, čo sa týkalo jej možností a kladov a záporov akýchkoľvek jej rozhodnutí vo vzťahu k súdnemu riadeniu. V súvislosti s jej pochopiteľnou nedôverou voči miestnemu orgánu a sociálnemu orgánu Slovenska, toto bolo užitočné v zabezpeční, aby jej rozhodnutie vo vzťahu k riadeniu s najväčšou pravdepodobnosťou prispelo k dosiahnutiu jej cieľa.

 

• spolupráca medzi všetkými stranami a najmä s veľvyslancom Slovenskej republiky a právnymi zástupcami ústrednému orgánu Slovenskej republiky, aby zostali plne informovaní o pozícii a venovali sa zásadným otázkam v procese ako aj preverovanie všetkej dokumentácie zaslanej ústredným orgánom Slovenska.

• babičkin cieľ umiestniť deti do jej trvalej starostlivosti a ich návrat na Slovensko tak skoro ako to len bude možne bol splnený aj keď napriek jasnému rozhodnutiu a zámeroch odvolacieho súdu, tento cieľ mohol veľmi ľahko byť vykoľajený, najmä z dôvodu zabezpečenia pro bono právnej  reprezentácie pestúnov od 16. Novembra 2012.

• Je úplne jasné, že bez Dr Telenskeho morálnej podpory matky ako aj babičky a jeho úplného financovania právneho tímu (4 advokáti a QC) by deti zostali vo Veľkej Británii. My všetci ďakujeme Dr Telenskemu za jeho štedrosť a podporu, ktorá viedla k úspešnému návratu detí (Samko a Martin) domov. Dr Telensky sa zúčastnil všetkých súdnych pojednávaní ako aj konferencií v senáte rady. Poskytok niekoľko svojích zamestnancov aby pomohli matke aj babičke. Tak isto prenajal pre babičku dom v blízkosti pestúnov aby mohlo dôjsť k hladkému prechodu detí. Boli sme prekvapení, že centrálna vláda SR nezabezpečila právnu pomoc prípadne neposkytla babičke žiadne finančné prostriedky. Odhadujeme, že Dr Telensky minul 60.000 EUR na to aby dostal deti domov. Bolo nám povedané, že Dr Telensky v súčastnosti pomáha aj ďalším českým aj slovenským deťom sa dostať domov. Ďakujeme Dr Telensky.

 

Naomi Angell                                                              4.januára 2013

Dinesh Thakerar

Právny poradcovia

Mace to kick-start £250m Greenwich regeneration scheme

Developer Hadley Mace has finalised a deal with the Mayor of London Boris Johnson and the Royal Borough of Greenwich to deliver a £250 million mixed-use scheme in east Greenwich that will create new jobs.

It is anticipated that the first phase of homes and community facilities will be completed by late 2014, with the entire development completed approximately three years later, paving the way for employment in the trades.

David Grover, director of Hadley Mace, said: “This leading scheme will demonstrate the benefits of public private consortium and its impact on a community that has been anticipating investment and re-development for more than 10 years.”

“The partnership between Hadley and Mace came about as a response to the Home and Communities Agency’s quest to find a new way of regenerating neighbourhoods with fresh, innovative thinking and creative investment.

“Acting as delivery partner for the client, and taking control of funding and risk aspects of the scheme, we are offering a full turn-key solution that can be replicated throughout the UK on all public land and any stalled public regeneration scheme.”

The Mayor of London, Boris Johnson, said: “This landmark regeneration scheme is a key part of my commitment to provide much-needed housing and jobs for Londoners by bringing forward public land for development.

“The East Greenwich project will see nearly 30% of homes built with families in mind and the construction of some fantastic new amenities that will help to create a thriving and vibrant community.

“I am delighted the scheme is now storming ahead and is another step closer to delivering what I have no doubt will be an exciting new place for Londoners to live, work and visit.”

£40M BARKING HOUSING PROJECT GETS THE GO-AHEAD

Bouygues Development has secured financial close of the first phase of the Abbey Road Creative Industries Quarter scheme in the London Borough of Barking and Dagenham that will see the building of hundreds of homes and commercial properties.

The overall redevelopment will take place in two phases and will see the construction of four new blocks providing 272 residential dwellings and 1,500 sq m of space for creative and commercial uses on the ground floor.

Phase one comprises the construction of two of the new buildings which will collectively provide 134 residential units, 34 allocated car parking spaces and 900 sq m of creative and commercial space.

Bouygues Development signed the development agreement with freeholders London Thames Gateway Development Corporation (LTGDC, now GLA) in June 2011 prior to selling the entire first phase to LBBD, who will rent the residential units on the affordable market.

The site is only a short distance from leading supermarket chains, hotels, primary schools and transport making it a convenient and accessible location for residents.

Nicolas Guerin Managing Director of Bouygues Development, said: “This is an important and exciting step in the wider regeneration of Barking’s town centre.

“We are really pleased to be working with London Borough of Barking and Dagenham towards enhancing this area of East London that holds potential for growth and that is set to become a destination of choice for residents and professionals alike”.

Cllr Phil Waker, Cabinet Member for Housing, London Borough of Barking and Dagenham, said: “The London Borough of Barking and Dagenham looks forward to the start of construction on this important town centre location.

“The development will provide attractive affordable homes for local people and commercial space taking forward the regeneration of Barking Town Centre and the Creative Industries Quarter in particular.”

Construction of phase one is set to commence by the end of 2012 with practical completion scheduled for quarter three of 2014.

Queens Park London development to create new jobs

Artists impression of the new centre

Plans to deliver a £17 million multi-use leisure centre for Queens Park residents in London have been given the go-ahead by Westminster City Council.

The scheme, which has cross value of £60 million, will see the building of 120 new homes developed by Regen on two sites within 0.6 miles of each other.

The new sport centre will be located on the existing Moberly site will be developed at no cost to the taxpayer. It will be funded by a private developer, Willmott Dixon, in exchange for building residential properties on both sites.

The Council is expected to benefit from uplift in sales values of the homes during construction which will create new jobs and boost the trades industry.

This type of land arrangement is set to become more widespread as councils look for innovative funding methods from private sector developers to unlock value and increase funds to build new facilities.

Westminster councillor and a deputy cabinet member for sport and the Olympics, Steve Summers, said: “Few councils are in the position of being able to build multi-million new sports facilities in the current financial climate.

“But together with Willmott Dixon, we look forward to working on proposals which will create a £17m sports centre for residents of Queen’s Park together with a smaller sports facility at the Jubilee site. This will all be done at absolutely no cost to the taxpayer, so represents incredible value for money.”

The new leisure facility will have a 25-metre swimming pool, eight court sports hall, health and fitness facility, exercise studios, a health spa plus boxing and gymnastics halls.

Andrew Telfer, CEO at Regen, said: “I am delighted to be working with Westminster City Council on this exciting and ground-breaking scheme.

“With both current leisure centres in need of modernisation, this solution provides a bigger, state-of-the-art property for the local community offering high quality sporting facilities for many generations to come along with much needed quality new homes.”

Jobs in Swansea, Wind Farms, Edinburgh, London, Chatham, Essex

Sep 21 Let’s Go Green

Today, seven cities across England are set to receive a share of the £12 million fund which will kick-start the Green Deal and boost the trades.

Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham and Sheffield are the cities which have put proposals to lower their carbon emissions.

The Green Deal is a Government-backed scheme which offers loans to people to help make their homes more energy efficient.

The money will enable professional builders and trade firms to try certain elements of the scheme including assessment and installation of energy efficient measures.

Energy Secretary Ed Davey said: “These cities have really ambitious plans to lower their emissions, reduce energy use and help people save money on their bills.

“This funding will help them get up and running and I look forward to seeing a number of properties across whole communities get the energy efficient improvements they need.”

Earlier in the year, the Government announced that cities would be given greater freedoms, powers and tools to help them go for growth.

The new funding will test elements of the Green Deal framework and provide early feedback for the scheme’s future implementation.

It is expected to deliver around 2,500 retrofits to households and non-domestic properties across the seven major cities, providing support to local supply chains and registered installers.

Swansea Uni £90m expansion to bring 4,000 trade jobs

Some 4,000 jobs are set to be created during the construction of a new science and innovation campus for Swansea University.

The University announced yesterday it has secured £90 million funding from the European Investment Bank and the Welsh Government towards its campus development programme.

The expansion programme also includes the regeneration of Swansea University’s Singleton Park Campus which will see further 6,000 indirect jobs supported in the wider economy.

Developer St Modwen will work closely in collaboration with its construction partner, Vinci, for building work to start in early 2013. The new campus and new student residences will be completed by autumn 2015.

Vice President of the European Investment Bank, Simon Brooks, said: “This scheme will not only benefit future generations of students, but develop specialist skills, drive innovation and enhance economic growth in Wales.

“The European Investment Bank is committed to funding leading research and educational excellence across Europe and is pleased to support this landmark investment.”

Swansea University’s Vice Chancellor, Professor Richard Davies said the University was grateful to the European Investment Bank and the Welsh Government for the investment which will create new jobs and boost the economy.

Professor Davies said: “The new Science and Innovation Campus is a transformational project for Wales and for the University.

“It promises to become a global exemplar for how a research intensive university can work effectively with industry, helping to drive economic regeneration and creating exciting employment opportunities for its graduates.”

Government to offer bigger benefits to the wind farm industry

Communities that host onshore wind farms could benefit from reduced electricity bills and investment in local infrastructure, Energy Secretary Edward Davey said today.

The Department of Energy and Climate Change has launched a consultation into how communities could benefit from having wind farms near them which could boost the green industry and create new jobs.

The community benefits consultation will seek new information on how wind farms could deliver wider environmental and social benefits to communities.

It is aimed at encouraging participation by local businesses in the economic supply chain for wind projects as well as providing new employment opportunities for the renewable industry.

Energy Secretary Edward Davey said: “This new call for evidence will look at ways to reward host communities and ensure that wider investment, employment and social benefits are felt locally.

“We must also ensure that our policies are based on the best available evidence, so that consumers are not over-subsidising any one technology. That’s why we are seeking new evidence on the cost of onshore wind.”

Energy Minister John Hayes said that the new consultation is evidence that both parties in the Coalition are alive to the need for fresh thinking about the green economy.

Mr Hayes said: “Appropriately sited onshore wind has a role to play, but if we’re to make this work in a way that garners popular support, we’ve got to see a big improvement in how developers engage with local communities, new ways of ensuring a sense of local ownership and more obvious local economic benefits.”

Government approval for Edinburgh Royal Hospital to boost the trades

Plans to build a £150 million replacement for Edinburgh’s Royal Hospital for Sick Children have been approved by the Scottish Government, paving the way for new jobs in the trades.   

Negotiations over the site for the new building have delayed the project, but now tenders will be invited to build the hospital next to the Royal Infirmary of Edinburgh at Little France.

The project is scheduled for completion in 2017 and is part of a national initiative supported by the Scottish Futures Trust, which will see £750 million of investment in health facilities across Scotland.

The new site’s owners agreed to give the health board the land, currently a car park, in exchange for another site.

Health Secretary Alex Neil said: “There have been delays with the new Sick Kids Hospital in the past, due to land and commercial issues with an inherited PFI contract on the proposed site.

“I am pleased to say that there is now a framework in place to resolve the legal and commercial issues that arose in the original contract.”

Mr Neil said that the Scottish Government has already invested £1 billion into the building of new hospitals across the country. He committed to invest another £1 billion over the next two years.

Commenting on the announcement, chairman of NHS Lothian Charles Winstanley said: “The benefits of having children’s, maternity and adult services on the same site are well documented.

“This new building will add to the existing facilities at Little France to create a centre of excellence, bringing paediatric care, specialist neonatal care, neurosciences and A&E together.”

Boris gives the go ahead to £320m regeneration scheme

The Mayor of London Boris Johnson and Communities Secretary Erick Pickles have given final approval to a £320 million regeneration scheme in Harrow.

The project will turn the 40-acre strip of land, previously used by the camera company Kodak, and build 985 new homes, a primary school, medical centre as well as shops and offices.

Portfolio holder for regeneration at Hallow Council, Keith Ferry, said he was ‘delighted’ that the project, which was granted panning permission in June, had finally been approved by the Government, paving the way for building work to start in early 2014.

Mr Ferry said: “As a council we are determined to deliver on our promise to regenerate and build the most sustainable community in Harrow and to establish a thriving residential and commercial centre.”

Developer Land Securities estimates the project, which also includes a community centre, student accommodation, and a retirement home, will create up to 1,500 jobs in the construction industry.

Harrow Council said that this development is the biggest in the area and it forms part of the wider Heart of Harrow project, which seeks to create 3,000 new jobs and build 2,500 new homes.

What is your reaction to the multi-million development scheme which has been approved by the government? Share your thoughts by commenting here or raising your voice on our Facebook and Twitter pages.

Government Approves £650m Chatham Docks Scheme

The Government has approved plans to transform a 26-acre site at Chatham Docks into a £650 million development set to create 3,500 new jobs.

Medway Council granted planning permission to the scheme, which has now been approved by Communities Secretary Eric Pickles.

Construction work on the Peel Group’s project is scheduled to start next year, paving the way for jobs in the building sector and giving ‘a real economic boost’ to the region.

Leader of Medway Council, Cllr Rodney Chambers, said: “This is a major step forward for the regeneration of Medway and is a clear indication of how the area is growing and continuing to attract significant investment from developers and businesses.

“Not only will it create thousands of jobs for residents in the near future, but it will provide opportunities for future growth and unrivalled facilities for residents and visitors alike to enjoy and benefit from.”

The major development will build hundreds of new homes, a hotel, a supermarket, office and retail space, as well as education and community facilities.

James Whittaker, Development Director at Peel said he was delighted the Government has approved outline plans for Chatham Waters.

Mr Whittaker said: “The plan will regenerate and breathe new life into a significant area of the dockland and give the region a real economic boost.

“We will now continue preparing detailed plans for the first phase and we hope to start building on the site next year.”

Get Britain Building for Jobs and Growth

A group of British builders and influential trade associations have launched a new campaign to encourage economic growth and create new jobs in the construction industry.

The “Jobs for Growth” programme, which was officially launched today, is now the UK’s biggest coalition of companies making the case for investment in the building of new homes to quickly stimulate growth and generate jobs.

The organisation is targeting specific areas in the UK construction sector, reaffirming that there are significant benefits for investing in housebuilding and infrastructure projects.

For example, every £1 spent in construction generates £2.84 in economic activity, whilst 92% of the investment is retained in the UK, supporting manufacturing and the skills which the country needs.

Jobs for Growth founder Mike Leonard said: “The UK needs jobs and growth, and building our way out of recession is now the only solution left to Government.

“After a golden summer of sporting achievement, we need to capture some of that Olympic spirit, positivity and determination and go for gold in Jobs and Growth.”

Mr Leonard said: “Over the coming months we will work closely with all our local and national politicians, banks and other decision influencers to build the case for Jobs and Growth.

“We have the demand, the will, the land, the materials and the skills to make this happen. With the same level of focus, commitment and pride demonstrated by our athletes this summer, the building industry can lead Britain out of recession.”

What is your reaction to the new “Jobs and Growth” campaign promoting construction led recovery? Share your thoughts by commenting here or raising your voice on our Facebook and Twitter pages.

Essex Uni gets £26m student centre

Plans for a £26 million student centre at the University of Essex were given planning permission today, paving the way for building construction work.

The project, which is part of the University’s £200 million-plus capital investment programme, will improve facilities and create new jobs in the building engineering industry.

The University of Essex is now going to look for a contractor to complete the project by the end of 2014.

The state-of-the-art centre will provide a ‘one stop shop’ for a range of student services, putting accommodation, finance, registry and student support functions under one roof to enhance the student experience.

The centre will also be home to an integrated learning centre, new IT facilities, a state-of-the-art media centre and will offer a 24-hour reading room.

Richard Halsall, Deputy Director of the Capital Development Team, said: “We are looking forward to getting work underway on this project as it will improve facilities for our students and staff, and bring student services together more cohesively.”

Get Britain Building to Create 30,000 Jobs

The Homes and Community Agency (HCA) has approved 105 housing schemes that will receive funding as part of the £570 million Get Britain Building fund set to create 30,000 new jobs.

The Government’s fund is set to build around 16,000 new homes and provide financial support for housebuilders on stalled sites across the country, paving the way for employment opportunities in the trades.

The HCA has estimated that the shortlisted schemes could unlock the building of 7,000 homes and create thousands of new jobs in the building construction sector.

HCA chief executive Pat Ritchie said: “The Get Britain Building programme is offering housebuilders the financial support to get stalled developments back on track, and I’m pleased that more than 100 projects can move forward to the due diligence phase.

“We listened to feedback from the sector and reduced the minimum scheme size to 15, and I’m therefore especially pleased that 20 smaller projects have come forward and the majority of bids have come from SMEs.

“These projects must now prove that they can be delivered quickly, provide value for money for the taxpayer and fit with local priorities. As well as building much-needed new homes, the work will create or protect jobs, and boost local economies.”

Around £300 million of recoverable investment has been allocated to more than 130 projects through the first round of the scheme expected to be completed by December 2014. Round two of the scheme, which was announced last week, will continue until March 2015.

Acton Gardens Reaches Out for New Homes

The London Borough of Ealing has granted planning permission for the £579 million regeneration scheme in Acton Gardens that will build thousands of homes and pave the way for new jobs in the trades.  

The regeneration of Ealing’s largest housing estate will develop an urban village with around 2,500 homes, half of which will be affordable, as well as tree-lined streets, parks, communal gardens, offices and retail space.

The developer, Acton Gardens LLP, is a joint venture between Countryside Properties and social housing landlord L&Q. It has established Acton Gardens Community Board in conjunction with local residents and stakeholders, to help manage the 15-year regeneration programme.

The new homes will be built to achieve a minimum Code for Sustainable Homes Level 4 offering low heating, power and water consumption. Non-domestic buildings are aspiring to achieve BREEAM ‘Excellent’.

David Montague, Chief Executive of L&Q, said: “Securing planning committee approval is a crucial milestone in the transformation of South Acton and we are extremely pleased to have been given the green light by our partners at the London Borough of Ealing.

“The consultation process with residents and local and regional stakeholders involved numerous public exhibitions, workshops with community groups and over 600 face to face interviews with residents.

“The results of this process can be seen in the quality of the design proposals which are very focused on delivering the aspirations of local people. The ground-breaking ‘Future Climate’ work at Acton Gardens will aid us in all our future projects.”

Currently there are 167 dwellings at Acton Gardens which are under construction with first completions expected in January 2013.

Approval for £8bn London Development to Create New Jobs

An ambitious £8 billion redevelopment plan for Earls Court and the Kensington Opportunity Area in West London is set to pave the way for thousands of jobs in the trades.

The London Borough of Hammersmith and Fulham has today granted planning permission to Capital and Counties Properties to develop a new urban district including 7,500 new homes across four residential districts.

The Council have estimated that more than £1 billion worth of community benefits will be generated in the local area, creating 9,500 permanent jobs.  It will also include 760 replacement council homes.

The scheme will also include the building of 1,500 affordable homes, offices, educational, cultural and community facilities as well as a new five acre green park.

Residents living on the estates would be offered the chance to build new skills in preparation for the thousands of employment opportunities which will be created.

Leader of Hammersmith and Fulham Council, Cllr Nicholas Botterill, said: “This major regeneration could lead the way in lifting the country out of recession – ploughing hundreds of millions of pounds worth of investment into London’s economy and bringing thousands of new homes and jobs.

Ian Hawksworth, Chief Executive of Capco welcomed the Council’s decision to grant a planning consent for the Earls Court Masterplan which work is expected to start next year.

He said: “The proposed scheme will offer a multi-billion pound investment in both London and the local community creating thousands of new homes and jobs.”

Major transformation in St James’s area to create new jobs

The Crown Estate has submitted four planning applications as part of a £450 million redevelopment plan that will transform the St James’s area in central London and create new jobs.

A major part of St James’s will be rebuilt to create nearly 340,000 sq ft of mixed-use accommodation between Regent Street and Haymarket.

The lead scheme, known as St James’s Market, will see the building of a commercial redevelopment which will create offices, retail and restaurant space behind preserved historic facades in central London.

The proposals mark the next stage of the Crown Estate investment programme for St James which comprises nearly 50 per cent of the buildings in the area.

James Cooksey, Head of St James’s Portfolio said: “Our investment in St James’s builds on the area’s status by providing a first rate destination amenity space for those living, working and visiting the area.

“Together with our Gateway scheme and investment in Trafalgar House and British Columbia House, it demonstrates the major progress we’re making in delivering on our St James’s strategy.”

Commenting on the proposals, Alastair Smart, Head of Development said: “St James’s Market is perhaps the most significant development we have ever undertaken and builds on the two schemes currently on site as part of our investment in St James’s and Regent Street to provide modern space for global businesses.”

The St James’s Market proposals also include three associated private residential and affordable housing schemes. These will create new homes totalling 60,000 ft2, ranging from one bedroom apartments to four bedroom family homes.

In March 2012 The Crown Estate consulted the local community and received strong levels of positive feedback on the proposals, particularly in relation to the improvements to the accommodation and quality of the public areas in St James’s.

Slovak Olympic House London 2012

London Tube Train

Slovak Olympic House – Institute of Directors, Pall Mall, London

Slovak Olympic House – Fashion Show

A London Bus promoting Slovakia